Please wait a minute...
文章检索
汉字汉语研究  2019, Vol. 8 Issue (4): 55-61    
  本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
“知” “智” 关系补说
林志强1  林婧筠2
1.福建师范大学文学院  2.中山大学中国语言文学系
下载:  PDF(pc)(2358KB)  ( 17 )
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 


服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
林志强 林婧筠
Abstract: 


               出版日期:  2019-12-20      发布日期:  2020-01-18      期的出版日期:  2019-12-20
基金资助: 


引用本文:    
林志强 林婧筠. “知” “智” 关系补说[J]. 汉字汉语研究, 2019, 8(4): 55-61.
链接本文:  
http://www.hzhyyj.com/CN/  或          http://www.hzhyyj.com/CN/Y2019/V8/I4/55
No related articles found!
[1] ZHANG Qingsong . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 1(1): 49 -55 .
[2] ZHONG Zheyu . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 1(1): 68 -74 .
[3] WANG Weihui. [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 1(1): 75 -94 .
[4] SHI Dingxu. [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 1(1): 103 -117 .
[5] ZHANG Xiaoming. [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 2(2): 60 -71 .
[6] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 3(3): 11 -21 .
[7] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 3(3): 22 -30 .
[8] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 3(3): 40 -54 .
[9] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 3(3): 55 -59 .
[10] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 3(3): 31 -39 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared