Please wait a minute...
文章检索
汉字汉语研究  2019, Vol. 8 Issue (4): 62-70    
  本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |

西周金文车器“鞎”补释

——兼论《诗经》“鞹鞃”

谢 明 文
复旦大学出土文献与古文字研究中心
下载:  PDF(pc)(2093KB)  ( 16 )
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 


服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
谢 明 文
Abstract: 


               出版日期:  2019-12-20      发布日期:  2020-01-18      期的出版日期:  2019-12-20
基金资助: 


引用本文:    
谢 明 文.

西周金文车器“鞎”补释

——兼论《诗经》“鞹鞃” [J]. 汉字汉语研究, 2019, 8(4): 62-70.

链接本文:  
http://www.hzhyyj.com/CN/  或          http://www.hzhyyj.com/CN/Y2019/V8/I4/62
No related articles found!
[1] LIU Yun , YUAN Ying . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 1(1): 36 -38 .
[2] CHEN Mengxi . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 1(1): 95 -102 .
[3] CHEN Yan. [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 2(2): 50 -59 .
[4] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 3(3): 22 -30 .
[5] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 3(3): 40 -54 .
[6] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 3(3): 70 -78 .
[7] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 4(4): 16 -24 .
[8] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2018, 4(4): 114 -118 .
[9] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2019, 5(1): 3 -6 .
[10] . [J]. THE STUDY OF CHINESE CHARACTERS AND LANGUAGE, 2019, 5(1): 7 -10 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared